Formació Universitària

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA, NO SOLS PER A JOVES.

university-105709_1920.jpg

En recents publicacions, hem intentat informar-vos sobre diverses opcions de formació al vostre abast. Concretament, des de formació bàsica sense requisits  com són aplicacions per a practicar idiomes, cursos gratuïts i formació oberta, fins a formació reglada equiparable a la formació professional, els denominats Certificats de Professionalitat . Respecte a aquestes últimes, sí que havíem de reunir requisits per a accedir; ja fora per proves de nivell, per altres certificats i formació, o per experiència que tinguérem amb anterioritat. Però ens quedaria un altre tipus de formació per tractar: la Formació Universitària.

Hui en dia la formació universitària està a l’abast de la immensa majoria de persones, i no està fitada a una edat determinada. Si actualment tenim aquest interés; ja siga per voler continuar aprenent, per demanda del nostre treball o per millorar el nostre perfil professional i acadèmic; podrem cursar i obtindre una titulació universitària.

Si aquest és el vostre cas, us deixarem a continuació informació sobre requisits, proves i oferta formativa d’universitats públiques

L’accés a la universitat actualment dependrà o bé de la titulació que posseïm o de la franja d’edat en què ens trobem:

 • Batxiller: L’accés més conegut, a través de la Prova d’Accés a la Universitat  (PAU), després de realitzar el Batxillerat i en la qual s’avalua assignatures troncals, assignatures vinculades a la modalitat de batxillerat i idiomes estrangers.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS): Els alumnes que acaben els cicles formatius de grau superior reben el títol de tècnic superior, que els permet matricular-se directament en estudis universitaris sense límit d’admissió depenent de la nota mitjana del títol obtingut.
 • Una altra titulació universitària. Si posseïm ja una titulació universitària, se sobreentén que complim algun dels requisits d’accés, i podrem accedir a altres titulacions.

Tant els estudiants de batxillerat com els dels cicles formatius de grau superior (CFGS) accedeixen a la Universitat pel grup general de preinscripció en els centres en què s’hagen cursat, sense reserva específica de places.

 

Titulació

Accés

Reserva de Places

Batxiller

Prova PAU

No hi ha

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

Nota mitjana del *CGFS

No hi ha

Una altra titulació Universitària

Criteri amb el qual accedira a l’anterior

1-3%

 • Majors de 25 anys: Es realitza una prova d’accés per a majors de 25 anys, es pot realitzar en qualsevol universitat pública, amb independència de la institució docent on després es curse la carrera. La prova d’accés té dues fases, una general i una altra específica. Els requisits són:
  • Tindre 25 anys almenys o complir-los l’any en què es realitzen les proves.
  • NO tindre cap titulació que els permeta l’accés a la universitat, és a dir, que no estiguen en possessió de: PAU (prova d’accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga FPII), Titulació Universitària, qualsevol altra titulació que permeta l’accés a la universitat.
 •  Majors de 40 anys: L’accés es farà a una única titulació i s’haurà d’ajustar als criteris i àmbit d’experiència laboral d’aqueixa mateixa titulació. La prova i valoració dependrà de la universitat, però en tot cas es valorarà l’experiència i es realitzarà una entrevista personal.
 • Majors de 45 anys: Només poden accedir a la universitat per aquesta via els candidats amb experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, i que no posseïsquen una titulació acadèmica que els done accés per una altra via

Es realitzarà una prova que tindrà com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat per a seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seua capacitat de raonament i expressió escrita. També es realitzarà una entrevista personal el resultat de la qual haurà de ser apte per a ser admés. La prova es dividirà en 3 exercicis:

 • Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat
 • Llengua castellana
 • Llengua valenciana

Els requisits són:

 1. NO posseir cap titulació que permeta accedir a la universitat: PAU (prova d’accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga *FPII), Titulació universitària, qualsevol altra titulació que permeta l’accés a la universitat.
 2. Tindre 45 anys almenys o complir-los l’any en què es realitzen les proves. 

Edat

Accés

Reserva de Places

+25

Prova d’ accés (General + Específica)

2%

+40

Acreditació d’ experiència laboral o professional

1-3%

+45

Prova d’accés (3 exercicis + Entrevista)

1-3%

Proves, els requisits i preinscripcions

Podeu consultar dates de proves, els requisits i preinscripció en els següents enllaços a les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana i la UNED:

 

UNIVERSITAT PER MAJORS (+55 anys)

Existeix un últim rang d’edat, majors de 55 anys, que també poden accedir a aquesta mena de formació. Adaptada, flexible i que té com a objectiu aprofundir en determinades matèries i ampliar coneixements. Dota de recursos socioculturals al col·lectiu i potència la relació intergeneracional de l’àmbit universitari.

Pot consultar més informació en:

Comments are closed.