Mesures laborals davant el COVID-19

Actualització 14/05/2020

Mesures: Protecció per desocupació a treballadors en ERTO

 • Beneficiaris: Aturats o amb contractes suspesos per ERTO
  • Reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació encara que no tingue el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això
  • No computara el temps en què es perceba la prestació a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establits
 • Import: La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació
 • Tràmit i Gestió: EMPRESA I SEPE (El treballador no haurà de fer cap tràmit)

BOE-R.D.L. 8/2020


Actualització 24-04-2020

 • Afig la protecció a personal fix-discontinu

BOE-R.D.L. 15/2020


Actualització 14-05-2020

 • Les mesures de protecció per desocupació extraordinària per als treballadors fixos-discontinus seran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.
 • Les mesures de protecció per desocupació de suspensió de contracte o reducció de jornada per ERTO, i el dret a prestació per desocupació tot i no tindre el període mínim cotitzat, resultaran aplicables fins al 30 de juny de 2020.

BOE-R.D.L18/2020

Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per a evitar acomiadaments. Empreses i treballadors.(ERTO)

 • Beneficiaris:
  • En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats per força major temporal vinculada al COVID-19 definida en l’article 22, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial prevista, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre dure el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat
 • Import:
  • Si l’empresa té menys de 50 treballadors, exoneració del 100%.
  • Si l’empresa tinguera 50 treballadors o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial
 • Trámit i Gestió: Empresa

BOE-R.D.L. 8/2020


Actualització22/04/2020

 • Amplia la consideració reducció de jornades i suspeció de contractes de personal no esencial en activitats Sí esencials

BOE-R.D.L. 15/2020


Actualització14/05/2020

 • Es mantenen en situació de força major derivada del COVID-19, com a màxim fins al 30 de juny de 2020.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà de les cotitzacions dels mesos de maig i juny a les empreses de menys de 50 treballadors que estiguen en ERTO. I a les que tinguen 50 o més treballadors, l’exoneració serà del 75%.
 • No podran acollir-se a estes mesures les empreses que tinguen el seu domicili fiscal en paradisos fiscals.

BOE-R.D.L 18/2020

 • Beneficiaris: Persones treballadores que se’ls haguera extingit un contracte de duració determinada de, almenys, dos mesos de duració, després de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma i no comptaren amb cotització necessària i no tingueren rendes estipulades[:
 • Import:
  • 80 per cent de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual vigent (IPREM)
  • Duració 1 mes, ampliable per Reial Decret Llei
  • Termini del 5 de maig a dia en què es complisca 1 mes de la fi de l’Estat d’Alarma
 • Tràmit i Gestió: SEPE

BOE-R.D.L. 11/2020 i Res 1 de Maig

Pròrroga de +2 mesos caràcter preferent de teletreball i dret d’adaptació i reducció de jornada.

 • Beneficiaris:
  • Empreses i persones treballadores l’activitat laboral de les quals ho permeta
  • Persones amb deures de cura.
 • Import:
  • S’establiran sistemes d’organització que permeten mantindre l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància
  • Dret a accedir a l’adaptació de la seua jornada i/o a la reducció de la mateixa en els termes previstos del RD 8/2020
 • Tràmit i Gestió:

  Treballador/a i empresa

BOE-R.D.L. 15/2020

Aclaració de trámits per part de Generalitat

Situació legal de desocupació per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma.

 • Beneficiaris:
  • Persones treballadores la relació laboral de les quals per part de l’empresa, a partir del 9 de març de 2020 que es trobaren en període de prova.
  • Persones que hagueren resolt voluntàriament la seua última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tindre un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral per part d’una altra empresa, si aquesta haguera desistit del mateix com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.
 • Tràmit i Gestió:  SEPE

BOE-R.D.L. 15/2020

Benefici de prestació per desocupació de personal fix-discontinu. Ampliació del RD 8/2020, article 25

 • Beneficiaris:
  • Persones treballadores que no hagen pogut reincorporar-se en dates previstes com a conseqüència de la COVID-19
  • Persones que disposen de cotització suficient, no compleixen requisits o no poden accedir a la prestació per desocupació
 • Import: Tindran dret a prestació per desocupació en les condicions disposades en l’article corresponent.
 • Tràmit i Gestió:

  L’Empresa: haurà d’incloure’ls en el procediment de ERTO. Més detall en Instrucció publicada en  DOGV

BOE-R.D.L. 15/2020

Limitació dels efectes de la renúncia a estimació objectiva i càlcul dels pagaments fraccionats. Renuncia estimació

 • Beneficiaris:
  • Contribuents de l’IRPF que desenvolupen activitats econòmiques el rendiment net de les quals es determine conformement al mètode d’estimació objectiva i, en el termini per a la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020, renuncien a l’aplicació del mateix…
  • Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupen activitats econòmiques incloses en l’annex II de l’Ordre *HAC/1164/2019…
 • Import:
  • Podran tornar a determinar el rendiment net de la seua activitat econòmica conformement al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021
  • No computaran, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els quals haguera estat declarat l’estat d’alarma en aquest trimestre
 • Tràmit i Gestió: Agència Tributària

BOE-R.D.L. 15/2020

Moratòria pagament de quotes dels préstecs de subvencions de la E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), M.P. sota la modalitat de préstec

 • Empreses beneficiàries de programes dels seus programes de subvencions o ajudes reembossables sota préstecs i quan la crisi sanitària provocada per la COVID-19 els haja originat períodes d’inactivitat o reducció en el volum de les vendes o facturació que els impedisca o dificulte complir amb les seues obligacions de pagament. (Excloses administracions i entitats públiques).
 • Import: Ajornament de quotes que es troben pendents de pagament i el venciment del qual s’haja produït o es produïsca en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020 (tots inclusivament)

BOE-R.D.L. 15/2020

Reducció de costos: Moratòria en el pagament renda diferent a habitatge.

 • Beneficiaris:PIMES i Autònoms:
  • Afiliats i en alta a data 14 Març/ no superar límits del RD 1/2010 (PIMES), veure la seua activitat suspesa o reduïda 75% per La moratòria en el pagament de la renda arrendatícia assenyalada  afectarà el període de temps que dure l’estat d’alarma, prorrogable una a una, sense que puguen superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Aquesta renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys
 • Tràmit i Gestió: Arrendatari i Arrendador

BOE-R.D.L. 15/2020

 • Beneficiaris: Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019, el venciment dels quals es produïsca a partir de l’entrada en vigor d’aquest real decret llei i fins al dia 20 de maig de 2020 s’estendran fins a aquesta data. En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.
 • Tràmit i Gestió: Particulars/Empreses

BOE-R.D.L. 14/2020

 • Beneficiaris:Persones en situació de desocupació o cessament.
 • Treballadors amb contractes dels quals s’hagen vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l’activitat
 • Treballadors migrants amb permisos de treball que concloguen en el període comprés entre la declaració de l’estat d’alarma i el 30 de juny de 2020
 • Joves nacionals de tercers països, que es troben en situació regular, entre els 18 i els 21 anys
 • Tràmit i Gestió: Les empreses i persones ocupadores hauran de presentar per a la seua gestió, una oferta d’ocupació davant el servei públic d’ocupació autonòmica, als quals hauran de comunicar  les contractacions acollides al present Reial Decret llei.
 • BOE-R.D.L. 13/2020

  • Beneficiaris: Persones treballadores per compte d’altre que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19
  • Import: Entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, de caràcter obligatori, les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els haguera correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials. Recuperació del temps durant 2020
  • Tràmit i Gestió: Empresa i Sindicats

  BOE-R.D.L. 10/2020

  Línia d’avals per a les empreses i autònoms

  • Beneficiaris: Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit a empreses i autònoms per a atendre les seues necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat
  • Import: El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros.
  • Tràmit i Gestió: Entitats de crèdit col·laboradores

  BOE-R.D.L. 8/2020

  Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel  COVID-19

  • Beneficiaris: Els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats de les quals han quedat suspeses o quan la seua facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat
  • Import: 70% a la base reguladora. Quan no s’acredite el període mínim de cotització per a tindre dret a la prestació, la quantia serà el 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar (661,04 euros)
  • Tràmit i Gestió: Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social / SEPE /Institut Social de la Marina

  BOE – R.D.L. 8/2020

  Concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19.

  • Beneficiaris:
  • Entitats gestores de llotges pesqueres
  • Explotacions ramaderes
  • Productors agraris de venda directa al detall
  • Productors primaris de venda al detall de productes agroalimentaris
 • Import:Consultar segons beneficiari i zona
 • Tràmit i Gestió:Consultar según sector  àmbit.
 • DECRET 59/2020

  Concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes consistents en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l’empresa sol·licitant.

  • Beneficiaris: Pimes amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s’estableixen
  • Import:5.000.000,00 euros amb càrrec a la línia S6722000, «Investigació, desenvolupament i innovació empresarial» de l’exercici 2020
  • Tràmit i Gestió:EMPRESA e IVACE

  Instrucció 21 d’ abril

  Suport econòmic a conciliació de la vida familiar i laboral

  • Beneficiaris: Persones que hagen exercit el dret de reducció de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents al seu càrrec en els casos previstos en el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.
  • Import:
  • 600 € si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%
  • 450 € si la reducció és d’entre el 61% i el 80%
  • 300 € si la reducció és d’entre el 50% i el 60% de la jornada
 • Tràmit i Gestió:LABORA
 • DOGV-D.L. 3/2020

  DECRET 61/2020

  DECRET 58/2020

   

  Suport econòmic a rendes baixes:

  • Beneficiaris: Els treballadors i les treballadores afectats per un ERTO.
  • Import: 150,00 euros per persona beneficiaria
  • Tràmit i Gestió: Agència Tributària Valenciana .

  DOGV-D.L. 3/2020 – DOGV-D.L. 54/2020

  Suport econòmic a Autònoms

  • Beneficiaris: Persones treballadores que hagen suspés l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma
  • Import:
  • 1500 euros per a les persones treballadores en règim d’autònom que s’han vist obligades al tancament
  • 750 euros per a la resta de casos
 • Tràmit i Gestió: LABORA.
 • DOGV-D.L. 44/2020

  Información de caràcter orientatiu. Consultar Butlletins oficials per a més informació

  Comments are closed.