Novedades Fase 0

Novetats de la FASE 0 a l'àmbit laboral

03/05/2020

Condicions d’ obertura al públic de determinats comerços i serveis, arxius i esport professional i federat

Fase 0
Proces de Desescalada

Establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Establiments i locals que hagueren suspés la seua activitat a causa de l’estat d’alarma. (No afecta als locals ja oberts d’alimentació, productes i béns de primera necessitat, premsa, sanitaris, etc. regulats en RD 463/2020)

 1. S’establirà un sistema de cita prèvia que garantisca d’un únic client per cada treballador en un mateix moment, sense que es puguen habilitar zones d’espera a l’interior d’aquests
 2. Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares
 3. S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu. És a dir, entre les 10.00 i 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores
 1. Neteja i desinfecció de les instal·lacions, d’almenys  2 vegades al dia. (1 obligatòria al final del dia) i en cada canvi de torn
 2. Rentada i desinfecció diària d’uniformes i roba de treball. Entre 60 i 90 graus
 3. Garantir ventilació d’establiments i locals comercials
 4. No s’utilitzaran els lavabos per part de clients excepte en cas estrictament necessari i i en aquest cas es procedirà a la seua neteja
 5. Disposar de papereres en els quals depositar material d’un sol ús
 • El titular de l’activitat econòmica s’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguen permanentment a la seua disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats, o quan això no siga possible, aigua i sabó.
 • L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors.
 • Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció
 • En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador
 • No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.
 • En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

No serà aplicable la reobertura d’establiments la superfície dels quals supere els 400 metres quadrats, centres comercials i els locals que es troben dins d’ells

Activitats d'hostaleria i restauració

 1. Les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments
 2. En els serveis de recollida en l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment
 3. Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes

Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes

 1. A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús
 2. A l’entrada de l’establiment: gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús
 3. En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización.En els establiments en els quals siga possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització
 4. En cas que no puga atendre’s individualment a més d’un client al mateix temps en les condicions previstes en l’apartat anterior, l’accés a l’establiment es realitzarà de manera individual, no permetent-se la permanència en el mateix de més d’un client, excepte aquells casos en els quals es tracte d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major
Informació de caràcter orientatiu. Consultar Butlletins oficials per a més informació

Comments are closed.