Novedades Fase 1 – Actualización 22/05/2020​

Novetats de la FASE 1 a l'àmbit laboral

Actualització
22/05/2020

MESURES

 • Es fomentarà la continuïtat del teletreball en aquells casos que es puga realitzar.
 • El titular de l’activitat econòmica haurà d’adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador i el centre de treball (desinfecció, ventilació, pagament amb targeta, disposar de papereres, etc). S’assegurarà que tots els treballadors tinguen permanentment a la seua disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no siga possible, aigua i sabó. Així mateix, quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’assegurarà que els treballadors disposen d’equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.
 • Substitució de fitxatge amb empremta dactilar per un altre que garantisca les mesures higièniques.
 • Mesures d’organització per a garantir distància necessària.
 • Mesures per a previndre coincidència massiva de persones
 • S’autoritza l’accés als Centres d’Alt Rendiment als esportistes integrats en els programes aprovats, els esportistes d’Alt Nivell (DONEN), els esportistes d’Alt Rendiment (DONAR) i els reconeguts d’interés nacional pel Consell Superior d’Esports.

NOVETATS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS I NO CONFRONTANTS AMB MUNICIPI DE MÉS POBLACIÓ

 • Entrenament bàsic en lligues no professionals federades
  • Entrenament individualitzat, adaptat a les especials necessitats de cada modalitat esportiva, desenvolupat en els centres d’entrenament de què disposen els clubs o en una altra mena d’instal·lacions que es troben obertes al públic.
 • Obertura d’instal·lacions esportives cobertes.
 • Obertura de piscines per a ús esportiu.  30% aforament.
  • En les piscines es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguen desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas de modalitats així practicades, sempre sense contacte físic mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància de seguretat de dos metres
 • S’estableix la reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració.
  • L’ocupació màxima permesa serà de 10 persones per taula o agrupació de taules.
  • Límit del 50% de taules permeses respecte a l’any immediatament anterior.
  • 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
  • En el cas que obtinguera el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previst en l’apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del 50% entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situe la terrassa.
 • Mesures d’Higiene i prevenció específiques:
  • Neteja i desinfecció entre client i client.
  • Estovalles d’un sol ús o evitar l’ús de la mateixa estovalla amb diferents clients.
  • Evitar l’ús de cartes d’ús comú (Carta menú).
  • Eliminació de productes d’autoservei (tovalloneres, escuradents, vinagreres, setrills… prioritzant monodosis d’un sol ús.

NOVETATS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS I NO CONFRONTANTS AMB MUNICIPIS DE MÉS POBLACIÓ

 • Podran reobrir-se per a consum dins del local (excepte discoteques i bars d’oci nocturn) segons Ordre SND/414
  • Màxim 40% d’aforament.
  • Consum únicament assegut en la taula o agrupacions de taules. 2 metres entre unes agrupacions i unes altres.
  • Preferentment amb reserva prèvia.
  • Permés l’encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per emportar.
  • No està permés l’autoservei en barra.
 • La resta de mesures romanen. Consultar Butlletí Oficial en cas de dubte

 • Aforament de 30%. 
 • Podrà procedir-se a l’obertura de les biblioteques, tant de titularitat pública com privada per a les activitats de:
  • Préstec i devolució d’obres.
  • Lectura en sala.
  • Informació bibliogràfica i bibliotecària.
 • No podran dur-se a terme:
  • Activitats culturals, d’estudi en sala o de préstec interbilbiotecari.
  • No es podrà fer ús d’ordinadors i mitjans informàtics o catàlegs.

NOVETATS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS I NO CONFRONTANTS AMB MUNICIPI DE MÉS POBLACIÓ

 • Es permet el préstec interbibliotecari.
 • Es podrà fer ús d’ordinadors i mitjans informàtics. Hauran de netejar-se després de cada ús

 • Es manté l’obertura dels locals i establiments minoristes sempre que tinguen una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, podent, en el cas de superar aquest límit, reduir l’espai que es reòbriga al públic ajustant-se a aquest límit de 400 metres quadrats
  • En el cas d’establiments i locals comercials que es troben dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la seua reobertura al públic sempre que tinguen una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres quadrats o fiten la mateixa a aquest llindar, i compten amb accés directe i independent des de la via pública.
  • En cas necessari, aquests establiments podran habilitar una zona d’espera a l’interior d’aquests, addicional als 400 metres quadrats autoritzats, garantint el compliment de la resta de mesures de seguretat i higiene
 • Podran procedir a la seua reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia:
  • Els concessionaris d’automoció.
  • Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.
  • Els centres de jardineria i vivers de plantes.
  • Les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal.
  • Els mercats que desenvolupen la seua activitat a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercats ambulants (25% dels llocs habituals i el 33% de l’aforament habitual).
 • S’haurà de reduir al 30% l’aforament total en els locals comercials i mantindre distància mínima. Si no es pot, només es permetrà la permanència d’un client en el local.
 • S’establirà horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
 • Es poden realitzar accions comercials o de promoció, però hauran d’estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generen aglomeracions per a mantindre la seguretat, aforament o qualsevol altra mesura establida,  incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultara necessari

Es disposa l’obertura de tots els centres recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència.

Es prioritzarà que els serveis i prestacions als quals es refereix l’apartat anterior siguen realitzats per via telemàtica, reservant l’atenció presencial a aquells casos en què resulte imprescindible. En tot cas, es garantirà la disponibilitat d’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència

 • Reobertura al públic de tots els locals i establiments en els quals es desenvolupen actes i espectacles culturals l’activitat dels quals s’haguera suspés, no superant el terç de l’aforament autoritzat.

  •  En les unitats territorials contemplades en l’apartat deu de l’annex (A la Comunitat Valenciana, les províncies de Castelló/Castelló, València/València, i Alacant/Alacant.), l’aforament màxim autoritzat serà de 30 persones, tant en llocs tancats com a l’aire lliure.
  • Es garantirà sempre que els espectadors estiguen asseguts i mantinguen la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries.
  • No es prestaran serveis complementaris, com ara botigues, cafeteria o guarda-roba.
  • Es realitzaran, abans i després de la representació, avisos que anuncien i recorden les mesures d’higiene i distanciament.

Queda permesa l’activitat cinegètica i la pesca esportiva i recreativa en totes les seues modalitats sempre que es respecte la distància de seguretat i mesures d’higiene i prevenció fixades per les autoritats.

 • Es permet que es puguen dur a terme els serveis de restauració i cafeteria quan això siga necessari per a la correcta prestació del servei d’allotjament, i exclusivament respecte als clients allotjats.
 • No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnas, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i de tots aquells espais anàlegs que no siguen imprescindibles per a l’ús d’hostalatge de l’hotel o de l’allotjament turístic
 • Aquest servei no podrà prestar-se en les zones comunes, que romandran tancades.
 • Hauran d’existir cartells informatius en els idiomes més habituals dels clients exposant les condicions restrictives d’ús de les instal·lacions i les normes d’higiene a observar en relació amb la prevenció de contagis.
 • En les zones de recepció o consergeria haurà de garantir-se la deguda separació de dos metres entre treballadors i amb els clients.
 • Es podran tornar a realitzar les activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins a deu persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.
 • No es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat.

Es podrà procedir a l’obertura dels centres educatius i universitaris per a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives. Així mateix, es disposa la reobertura dels laboratoris universitaris per a les funcions que els són pròpies. Es mantindran les mesures d’higiene i prevenció previstes

S’estableixen igualment les mesures aplicables relatives a la recuperació de l’activitat que s’haguera alentit en les instal·lacions científic tècniques i a la celebració de seminaris, congressos i esdeveniments en l’àmbit de la investigació, el desenvolupament i la innovació

 • Es possibilita la reobertura dels museus, de qualsevol titularitat i gestió, per a permetre les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l’aforament previst per a cadascuna de les seues sales i espais públics.
 • Adequaran les seues instal·lacions per a garantir la protecció tant dels treballadors com dels ciutadans que els visiten.
 • Les visites seran individuals. No estaran permeses les activitats culturals ni didàctiques.
 • Venda online d’entrades.

Informació de caràcter orientatiu. Consultar Butlletins oficials per a més informació

22/05/2020

Flexibilització de certes restriccions en municipis i ens locals de menys de 10.001 habitants i menys de 100 habitants/km2

Queden exclosos aquells confrontants amb el nucli urbà d’un altre municipi que excedisca aquestes xifres.

16/05/2020

Modificació/Actualització de la Ordre SND/399/2020

09/05/2020

Flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establides després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Comments are closed.