Objectius

El principal objectiu de l’acord resideix a abordar la problemàtica de la desocupació de manera coordinada i planificada des de la MCC com a entitat vertebradora del territori, des de la màxima professionalitat i compromís envers les iniciatives locals. Enfocat des de l’esforç dels objectius primigenis de l’entitat, estimulant la consecució dels mateixos amb l’aprofitament màxim dels recursos existents i amb vocació de servei públic envers la nostra ciutadania.

Genèricament, es tracta de dissenyar, planificar i posar en marxa tot tipus d’accions, programes i projectes conjunts dirigits a la creació d’ocupació, a la inserció laboral de les persones desocupades, al foment de la iniciativa empresarial, al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses i a la corresponsabilitat social dels municipis i entitats participants, recorrent als diferents programes, línies d’acció i ajudes existents promogudes tant per la iniciativa privada com per les AAPP (de la Diputació Provincial de València, de la Generalitat Valenciana, de l’Estat i de la Unió Europea)

Les entitats participants fixen els següents objectius prioritaris, comprometent-se a més a compartir recursos, col·laborar i treballar conjuntament per a la seua consecució:
 • Enfortir els recursos d’ocupació i de formació municipals plantejant conjuntament iniciatives que permeten millorar tant els nivells de qualificació com les taxes d’ocupació de les persones desocupades oferint recursos per a la millora de l’ocupabilitat d’els/les ciutadans.
 • Desenvolupar mesures de foment de l’ocupació per a col·lectius específics, amb especial atenció a els/as joves i a els/as desocupats/as de llarga duració.
 • Posar a la disposició de les persones desocupades i de les empreses del territori un servei conjunt professionalitzat d’informació, orientació i intermediació laboral de caràcter públic i gratuït.
 • Desenvolupar iniciatives entre les persones més desfavorides amb l’objectiu de facilitar-los l’accés a la informació i a l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit de l’ocupació i de la formació.
 • Proposar línies de col·laboració estables amb els instituts i centres educatius de la comarca per a reduir l’abandó escolar i afavorir la inserció laboral de les persones joves.
 • Proposar mesures i programes que fomenten la creació d’ocupació estable i de qualitat.
 • Necessitat d’estrényer llaços o crear vincles amb empreses i emprenedors per a detectar les seues necessitats formatives i adequar les accions formatives a la demanda empresarial.
 • Coordinar les diverses polítiques i programes de formació i promoció de l’ús de les entitats signants per a millorar l’eficiència i afavorir la sinergia dels recursos públics i privats a ells destinats.
 • Prestar serveis d’assessorament tècnic a les activitats econòmiques d’impacte social per persones emprenedores i per empreses, donant suport i estímul a aquestes.
 • Prestar serveis d’informació i consultoria a les empreses i teixit associatiu empresarial del territori, amb especial atenció a les empreses de xicoteta dimensió del sector serveis.
 • Posar en marxa programes de dinamització del sector comercial minorista. Fomentar les relacions inter- empresarial en Costera – Canal amb la finalitat de generar majors oportunitats de negoci en les empreses locals.
 • Impulsar iniciatives de formació que redunden en què permeten el desenvolupament i la millora de la capacitació de l’empresariat amb especial atenció al nostre teixit associatiu i al comerç local.
 • Potenciar nous projectes amb Acord en l’economia local des de criteris de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.
 • Promoure la promoció de l’activitat turística d’interés i àmbit local, amb ocupacions i serveis de qualitat, promovent el turisme natural, esportiu, etc…
 • Foment de l’Economia Social.

 • Fomentar comportaments socialment responsables entre la ciutadania, els actors socials i econòmics i les administracions locals, aprofundint en el desenvolupament de la introducció de clàusules socials en l’administració local per a facilitar la inclusió social i l’ocupació entre les persones més vulnerables.
 • Reforçar tots els mecanismes de coordinació” existents en el territori per a millorar-la eficàcia dels programes de desenvolupament local, intensificant la participació d’els/les agents d’ocupació i desenvolupament local i dels tècnics/as de les entitats consorciades per a llançar propostes generals o específiques, en atenció a la realitat territorial.
 • Posar a la disposició del nostre teixit associatiu eines, coneixements i recursos que els permeta potenciar la seua labor, generant vincles i potenciant nous projectes entre els diferents actors que conformen la comarca.
 • Afavorir sinergies entre el sector públic i el sector privat que permeten incrementar la participació, la sostenibilitat dels projectes i la captació de recursos per a la seua implementació.
 • Proposar iniciatives que potencien la vertebració de la comarca, generant un major coneixement mutu i incentivant la participació del teixit associatiu local.
 • Incrementar l’assistència tècnica entre les entitats consorciades oferint serveis de gran valor afegit i facilitant el desenvolupament de projectes particulars a través de les unitats de gestió.
 • Impulsar iniciatives coordinades per a la posada en marxa de programes que desenvolupen el medi ambient urbà, parcs, jardins públics amb perspectiva de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic.

 • Millorar el coneixement de la nostra comarca per a impulsar projectes ajustats a la realitat territorial, reforçant la consecució d’acords amb Entitats, Universitats, Instituts Tecnològics i d’Investigació i amb altres entitats especialistes de la comarca.
 • Detectar sectors estratègics amb potencial innovador i de creixement a la comarca, posant aquesta informació a la disposició d’empreses i emprenedors/es i a les entitats compromeses en l’Acord.
 • Proposar noves línies d’investigació, fonamentalment en l’àmbit de l’ocupació, que permeten oferir a les entitats del territori aquella informació necessària per a la posada en marxa d’iniciatives i projectes.
 • Generar taules per a la innovació social en el marc de l’observatori comarcal que permeten facilitar nous instruments en l’àmbit del desenvolupament local, amb especial atenció a la investigació i proposició d’iniciatives innovadores en l’àmbit de l’ocupació i de la informació.
 • Compartir metodologies d’intervenció, experiències i recursos per a la creació d’ocupació, així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball.
 • Difondre i donar a conéixer entre la ciutadania les diferents iniciatives impulsades per entitats del territori, afavorint la vertebració i la generació de vincles.