Bases per a la borsa de treball de personal tècnic en Estratègia Territorial

Mitjançant Resolució de Presidència s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball de personal Tècnic en Estratègia Territorial de la Mancomunitat La Costa-Canal per al Pacte Territorial, mitjançant el procediment de concurs de mèrits.

Les tasques a desenvolupar per la persona de la bossa que s’incorpore al lloc de treball són les següents:
Funcions:

  • Elaborar una estratègia territorial d’ocupació pròpia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
  • Estudiar en profunditat els documents i guies destinades a la realització de diagnòstics territorials per al foment de l’ocupació.
  • Fer treballs de camp, consulta a agents socials i econòmics, recopilació de dades quantitatives i qualitatives.
  • Disseny i elaboració de dinàmiques (reunions, conferències, fòrums…) per a la recollida de dades i elaboració d’anàlisis estadístiques, informes, memòries i quants altres documents de treball anessin necessaris per a elaborar l’estratègia territorial.
  • Treball coordinat amb el personal de la Universitat de València que ha elaborat l’Estratègia Territorial per a l’àrea funcional de Xàtiva.
  • Elaboració d’informes, memòries i documents de treball.
  • Qualsevol altra funció que li siga encomanada per l’equip directiu en el marc de les seues funcions generals.

Bases i sol·licitud d’instàncies a través del següent enllaç: ACCÉS SEU

El termini de presentació d’instàncies és del 13 al 26 de Febrer de 2020, AMBDÓS INCLOSOS.

La sol·licitud es presentarà prioritàriament per registre electrònic, en la seu electrònica de la Mancomunitat: https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0 o en les oficines de la Mancomunitat La Costera-Canal, Registre General, en Plaza de la Seu, 11 de Xàtiva, en horari de 9 h a 14 h.