AJUDES IVACE INNOVA-CV 2022

AJUDES IVACE INNOVA-CV 2022

AJUDES A PIMES PER A PROJECTES D'INNOVACIÓ

Termini de sol·licituds 25.01.2022 – 02.03.2022

DOG: 9262/24/01/2022

OBJECTE DE LA RESOLUCIÓ

Concessió de subvencions a pimes per a projectes d’innovació per a l’exercici 2022 per part de l’Institut Valencià de Competitivitat, enquadrats en les següents matèries:

 • Innovació en Producte: INNOVA-ProD-CV

 • Innovació del Procés: INNOVA-ProC-CV

 • Innovació en TEIC´s: INNOVA-TeiC-CV

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

L’ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos considerats com a subvencionables, amb una quantia variable en funció de la grandària de l’empresa:

Petita empresa: fins al 45%

Mitjana empresa; fins al 35%

REQUISITS DEL PROJECTE

Els projectes hauran d’iniciar-se amb posterioritat a 1 de gener de 2022 i no haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

Els resultats del projecte hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.

Els costos associats del projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d’aquesta convocatòria i d’altres procedents d’aquesta o una altra administració o ens públic.

Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros.

INNOVA-ProD-CV

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

Desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l’empresa sol·licitant.

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana que compten amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadors per compte d’altre o cooperativistes.

COSTOS SUBVENCIONABLES

 • Serveis de consultoria i assistència tècnica.

 • Registre de patents, marques, models d’utilitat i dissenys industrials.

 • Adquisició d’actius immaterials: patents, llicències, know-how o programari relacionat amb nous productes.

 • Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L’import màxim admissible en aquest concepte serà de 40.000 euros.

 • Adquisició d’actius materials.

INNOVAProC-CVI

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

Els projectes consistiran en la realització d’accions d’alguna d’aquestes tipologies:

a) Readaptació de processos mitjançant l’aplicació de metodologies de millora contínua.

b) Posada en marxa o readaptació de processos, amb criteris d’ecoeficiència amb algun dels següents objectius:

 • Obtindre productes i serveis basats en l’ecodisseny.

 • Realitzar una utilització eficient de recursos.

 • Facilitar el reciclatge, la reutilització i la valoració de residus, la classificació de subproductes i la simbiosi industrial.

 • Garantir la traçabilitat del producte.

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana que compten amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altre o cooperativistes.

COSTOS SUBVENCIONABLES

 • Serveis de consultoria i assistència tècnica per a implantació de mesures.

 • Adquisició d’actius immaterials.

 • Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L’import màxim admissible en aquest concepte serà de 40.000 euros.

 • Adquisició d’actius materials.

TEICs (INNOVATeiC-CV)

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

Desenvolupament de solucions innovadores en l’àmbit de les tecnologies de la informació, de l’electrònica i de les comunicacions.

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries.

COSTOS SUBVENCIONABLES

 • Serveis d’assistència tècnica, consultoria i equivalents per al desenvolupament de les noves solucions.

 • Registre del dret de la propietat industrial, altres registres i homologacions.

 • Actius immaterials.

 • Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L’import màxim admissible en aquest concepte serà de 100.000 euros.

 • Actius materials.

Més informació

Comments are closed.